Posts tagged: księgowość przez internet

Zawieszenie działalności spółki pomoc

Pytanie do eksperta: Jak wygląda zawieszanie działalności gospodarczej i czy muszę sam to przeprowadzać?

Odpowiedź eksperta:Każdy wspólnik spółki prawa handlowego ma prawo zawiesić działalność gospodarczą pod warunkiem, że spółka nie zatrudnia pracowników na umowę o pracę. Uchwałę o zawieszeniu podejmują wspólnicy lub zarząd. Okres zawieszenia trwać może od 30 dni do 24 miesięcy.

W związku z zawieszeniem spółki przedsiębiorca ma nadal prawo do wykonywania czynności niezbędnych do zachowania źródła przychodów, prawo do przyjmowania należności i regulowania zobowiązań, prawo do zbywania środków trwałych, prawo do wykonywania obowiązków nakazanych przepisami prawa, uczestniczenia w postępowaniach sądowych oraz do osiągania przychodów finansów.

Aby zawiesić działalność spółki niezbędne jest podjęcie odpowiedniej uchwały, która następnie złożona zostaje do sądu gospodarczego. Dodatkowo niezbędne jest także zawiadomienie urzędu skarbowego o zawieszeniu firmy. Jeżeli spółka w okresie zawieszenia chce zostać zwolniona z obowiązku uiszczania miesięcznych zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób prawnych, to wówczas ma obowiązek zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o okresie zawieszenia wykonywania tej działalności. Zawiadomienie powinno być złożone nie później niż przed upływem 7 dni od złożenia wniosku o wpis informacji do Krajowego Rejestru Sądowego.

Przedsiębiorcy jednak z reguły nie decydują się na samodzielne sporządzenie dokumentacji i przeprowadzenie procedury zawieszenia firmy. Każdy wniosek składany do organów wymaga dużej dokładności i bezbłędnej treści, a sama procedura kompleksowego i profesjonalnego podejścia. W związku z tym wiele Kancelarii oferuje pomoc w zawieszeniu firmy – eksperci zajmują się formalnościami, a przedsiębiorca oszczędza czas i nerwy.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA WIRTUALNEGO BIURA więcej

 

Świadectwo pracy z kodem QR

Pytanie do eksperta: Co zrobić, aby otrzymać od byłego pracodawcy świadectwo pracy?

Odpowiedź eksperta: Świadectwo pracy to dokument, który pracodawca wręcza pracownikowi w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę. Świadectwo stanowi pewnego rodzaju oświadczenie, w którym zawarte informacje dotyczą okresu zatrudnienia pracownika, jego wymiar etatu oraz zajmowanego stanowiska, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także inne, niezbędne dane do ustalenia uprawnień pracowniczych.

Pracodawca wystawia świadectwo pracy w ostatnim dniu trwania umowy i może je wręczyć bezpośrednio albo osobie upoważnionej na piśmie. W niektórych przypadkach jednak okazać się może, że świadectwo na piśmie nie jest dobrym rozwiązaniem. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chce w tym celu ułatwić osobom z dysfunkcją wzroku odczytywanie informacji zawartych w świadectwie pracy. Zgodnie z projektem nowelizacji rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy każda strona świadectwa zostanie wyposażona w stały fotokod – tak zwany kod QR. Nowy dokument zawierać będzie fotokod, który obejmować będzie najważniejsze informacje o dokumencie. Osoby, które używają odpowiednio zaprogramowanych urządzeń przenośnych będą miały możliwość bez ponoszenia kosztów skanować i odczytywać fotokody. Rozwiązanie to umożliwi zarówno pracownikowi, jak i osobie sporządzającej większe możliwości. Podczas składania dokumentów dla nowego pracodawcy osoba z dysfunkcją będzie miała pewność co do kompletności dokumentu, ponieważ możliwe będzie jego zidentyfikowanie.

Projekt nowelizacji w sprawie świadectwa pracy może znacznie pomóc osobom z dysfunkcją wzroku odczytywanie informacji, jakie zawarte zostały w dokumencie oraz możliwości sprostowania świadectwa, jeżeli informację w nim zawarte będą nieprawdziwe, błędne lub w jakikolwiek inny sposób naruszać będą obowiązujące prawo.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Dla kogo KPiR?

Pytanie do eksperta: Co to jest KPiR i kto powinien go prowadzić?

Odpowiedź eksperta: KPiR, czyli podatkowa księga przychodów i rozchodów to narzędzie księgowe, które służy do bieżącego ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych zachodzących w firmie. Jest to jeden ze sposobów rozliczania się z urzędem w formie księgowości uproszczonej. KPiR polega na ewidencjonowaniu sprzedaży i zakupu towarów i materiałów oraz wydatków, które są kolejno rejestrowane w księdze po wykonaniu transakcji kosztowej bądź przychodowej.

Do prowadzenia KPiR upoważnione są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a także spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie. Podmioty te jednak nie mogą osiągać przychodów wyższych niż równowartość 2 mln euro wyrażonych w złotówkach. Po przekroczeniu tej sumy przedsiębiorcy zobowiązani są do przejścia na księgowość pełną.

Poza wyżej wymienionymi podmiotami do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów zobligowane są też osoby duchowne, które zrzekły się ryczałtu, osoby wykonujące działalność na podstawie umów agencyjnych i umów cywilnoprawnych, a także osoby prowadzące odrębne działy produkcji rolnej.

Księga przychodów i rozchodów powinna być prowadzona w sposób jasny, przejrzysty i rzetelny. Ma ona formę tabelaryczną z podziałem na 17 kolumn, odnoszących się do przychodów oraz kosztów. Na koniec każdego miesiąca każda z kolumn powinna zostać podsumowana. Na podstawie otrzymanego wyniku należy wyliczyć wysokość podatku i uregulować go w Urzędzie Skarbowym.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Rachunkowość w pigułce

Pytanie do eksperta: Księgowość to dla mnie strasznie obszerny temat. Czy można by jakoś to skrócić, tak aby każdy przedsiębiorca mógł zrozumieć?

Odpowiedź eksperta: Rachunkowość to skomplikowany temat dla przedsiębiorców, ponieważ definiowany jest jako sztuka opisu i pomiaru przebiegu działalności gospodarczej. Rachunkowość to rodzaj ewidencji gospodarczej zjawisk i procesów gospodarczych oraz wyników wyrażonych w formie pieniężnej.

Często mylonymi pojęciami jest księgowość i rachunkowość. Księgowość stanowi jednak element składowy rachunkowości i jest podstawowym jego członem, dlatego nie powinny te terminy być mylone. Jako przedmiot rachunkowości uznać można procesy gospodarcze, które mają miejsce w jednostkach gospodarczych, a także posiadane przez nie zasoby. Podmiotem w rachunkowości są jednostki, które księgują finanse. Różnicą pomiędzy firmami będzie ich forma prawna oraz organizacyjna. Różnić się mogą zarówno charakterem działalności oraz ich rozmiarami.

Każda jednostka, aby mogła prowadzić działalność gospodarczą posiadać musi określone zasoby majątkowe, inaczej nazywane środkami gospodarczymi.

Wraz z rachunkowością w parze idą terminy takie jak pasywa, aktywa, bilans czy sprawozdanie finansowe. Ogół majątku, jaki posiada przedsiębiorstwo to majątek trwały i obrotowy. Każda jednostka musi posiadać określone zasoby majątkowe, aby mogła odpowiednio prowadzić działalność gospodarczą. Zasobami gospodarczymi, jakie posiada spółka mogą być budynki, maszyny, zapasy materiałów, towarów i produktów, ale także środki pieniężne.

Sprawozdanie finansowe jest natomiast dokumentem, który sporządza przedsiębiorstwo na koniec roku prowadzące pełną księgowość. W skład sprawozdania wchodzi bilans, rachunek zysków i strat oraz informacje dodatkowe.

Przedsiębiorcy w firmie przeprowadzają liczne operacje gospodarcze. Jako operację nazywamy zdarzenia, które wyrazić można wartościowo, i które powodują zmiany w aktywach i pasywach.

Jak widać, powyższe elementy to jedynie mała cząstka rachunkowości. W celu prawidłowego prowadzenia księgowości zaleca się powierzenie tego zadania ekspertom, którzy posiadają odpowiednie doświadczenie dotyczące rachunkowości w firmie.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Pełna rachunkowość

Pytanie do eksperta: Prowadzę firmę i chciałbym wiedzieć czym jest pełna księgowość.

Odpowiedź eksperta: Pełna księgowość to sposób ewidencji, który stosują spółki handlowe, spółki cywilne, osoby fizyczne spółek cywilnych i jawnych, spółki partnerskie oraz spółdzielnie socjalne, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży i operacji finansowych przekroczyły określoną przez ustawodawcę wartość. W ramach pełnej księgowości dokonuje się precyzyjnego rozliczenia wszystkich podejmowanych przez firmę transakcji. Księgi handlowe przedstawiać muszą rzetelne, bezbłędne i aktualne zdarzenia, które umożliwią kazanie obrazu i kondycji finansowej firmy.

W skład ksiąg rachunkowych zalicza się dziennik, konta księgi głównej i pomocniczych, zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej, a także wykaz składników aktywów i pasywów.

Podmioty gospodarcze, które prowadzą pełną ewidencję mają do wyboru dwie formy opodatkowania podatkiem dochodowym – na zasadach ogólnych oraz według podatku liniowego. Jeżeli przedsiębiorca zakłada działalność gospodarczą, to wybór odpowiedniej formy opodatkowania dokonany powinien zostać najpóźniej w dniu rozpoczęcia prowadzenia firmy. Zgłoszenie następuje na specjalnym oświadczeniu złożonym naczelnikowi Urzędu Skarbowego, właściwego dla miejsca zamieszkania.

Księgi rachunkowe to bardzo precyzyjny i rozbudowany system ewidencji zdarzeń gospodarczych – dzięki niemu możliwe jest rejestrowanie przychodów i rozchodów, a także wyliczanie wysokości zobowiązań podatkowych i uzyskanie kompletnego obrazu sytuacji finansowej firmy.

Zaletami pełnej księgowości jest fakt kontroli i analizy wydatków oraz kosztów i przychodów, a także możliwość stosowania polityki rachunkowości dopasowanej do potrzeb przedsiębiorstwa.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Outsourcing kadr i płac w mieście Warszawa

Pytanie do eksperta: Dlaczego obsługę kadrowo-płacową swojej firmy warto powierzyć specjalistom?

Odpowiedź eksperta: Prowadzenie firmy wiąże się z obowiązkiem prowadzenia księgowości, a z tym z kolei nierozłącznie związana jest obsługa kadrowo-płacowa, a więc wszelkie prace obejmujące kadry i płace.

Do obowiązków kadrowo-płacowych należy między innymi:
– sporządzanie list płac,
– sporządzenie umów o pracę i umów cywilnoprawnych,
– prowadzenie rozliczeń podatku dochodowego od zatrudnionych pracowników,
– obsługę ZUS,
– sporządzanie deklaracji PIT-4R, PIT-11 i PIT-40,
– prowadzenie teczek osobowych pracowników,
– rozliczanie urlopów,
– wystawianie świadectw pracy,
– obsługę świadczeń socjalnych,
– i wiele innych.

Przedsiębiorcy zazwyczaj nie mają czasu na sprostanie tym obowiązkom, ponieważ muszą koncentrować się na zasadniczej działalności firmy, która przeniesie im określony dochód. Z tego względu wszelkie kwestie dotyczące kadr i płac warto powierzyć specjalistom. Ponadto należy podkreślić, że dokumenty dotyczące pracowników są w pierwszej kolejności kontrolowane podczas inspekcji pracy. Należy zatem zadbać, aby były one prowadzone rzetelnie i zgodnie z prawdą. Od poprawności tych dokumentów zależą także takie świadczenia jak emerytura, renta oraz różnego typu zasiłki.

Nasza firma oferuje kompleksowy outsourcing kadr i płac w Warszawie. Dopełniamy wszelkie obowiązki związane z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej ograniczając powinności przedsiębiorcy do minimum. Jesteśmy gwarancją poprawności i pełnego profesjonalizmu.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu, podczas którego przedstawimy wszelkie szczegóły oraz odpowiemy na Państwa pytania.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Konsultacje księgowe przez internet

Pytanie do eksperta: Na jakiej zasadzie działają konsultacje księgowe przez Internet?

Odpowiedź eksperta:Żyjemy w XXI wieku, który wymaga od przedsiębiorców tego, aby byli na bieżąco ze wszystkimi zarówno nowościami, jak i nowinkami technologicznymi. Na obecną chwilę wiele biur rachunkowe, które podejmują współpracę ze swoimi Klientami, daje im możliwość kontaktowania się online w sytuacji pojawienia się jakiegoś błędu, bądź kłopotu.

Konsultacje księgowe przez Internet to w dalszym ciągu usługa, która oferowana jest przez niewielką ilość biur rachunkowych. Możemy jednak Państwa poinformować, iż w zakresie naszych usług ona istnieje i bardzo szerokie grono naszych Klientów z owej opcji korzysta.

Jeśli szukają Państwo biura rachunkowego, które zajmie się firmowymi rozliczeniami na możliwie najwyższym poziomie, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Świadczymy usługi księgowe na bardzo wysokim poziomie. Dodatkowo zajmujemy się również prowadzeniem działu kadr i płac. Na życzenie Klienta oferujemy również doradztwo księgowe, podatkowe, prawne i gospodarcze. Zajmujemy się również rozliczeniami podatkowymi – sporządzaniem oraz składaniem deklaracji podatkowych.

Świadczymy usługi na bardzo wysokim poziomie, gwarantując tym samym przedsiębiorcom bezpieczeństwo oraz prawidłowość w prowadzonych dla nich rozliczeniach.

Wszystkie osoby zainteresowane podjęciem współpracy z naszym biurem, zachęcamy do kontaktu!ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA WIRTUALNEGO BIURA więcej

Ceny usług księgowych

Pytanie do eksperta: Od czego zależą ceny usług księgowych?

Odpowiedź eksperta:Prowadzenie księgowości jest obowiązkiem każdej osoby, która posiada własną działalność gospodarczą. W przypadku uproszczonej księgowości przedsiębiorca może samodzielnie zajmować się obsługą księgową swojej firmy, natomiast do prowadzenia pełnej księgowości upoważnione są osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Cena za usługi księgowe głównie zależy od tego, kto prowadzi księgowość.

W przypadku gdy księgowością zajmuje się księgowa lub księgowy, przedsiębiorca ponosi wysokie koszty. Zatrudnienie dodatkowego pracownika w firmie wiąże się nie tylko z wypłatą wynagrodzenia, ale także ze stworzeniem nowego stanowiska pracy oraz wyposażeniem go w odpowiednie programy księgowe. Współpracując z biurem rachunkowym przedsiębiorca ponosi znacznie niższe koszty. Cena za usługi księgowe prowadzone przez biuro rachunkowe najczęściej zależy od formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, rodzaju prowadzonej księgowości oraz od tego, czy przedsiębiorstwo jest płatnikiem VATu. Niejedno biuro rachunkowe oferuje elastyczny cennik za usługi księgowe. W takiej sytuacji ceny za obsługę księgową zależą również od ilości dokumentów generowanych przez przedsiębiorstwo, które podlegają ewidencji.

Nasze biuro rachunkowe oferuje kompleksowe usługi księgowe w atrakcyjnych cenach. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu pełnej i uproszczonej księgowości. Zajmujemy się obsługą księgową małych i średnich firm. Serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu z nami w celu poznania szczegółów naszej oferty.

Zadzwoń