Posts tagged: jak założyć spółkę

Kapitał w prostej spółce akcyjnej

Pytanie do eksperta: Jaką rolę posiada kapitał w prostej spółce akcyjnej?

Odpowiedź eksperta: Jedną z najważniejszych cech spółek prawa handlowego jest wymóg wniesienia przez wspólników kapitału, a więc przeniesienia na zakładaną spółkę składników majątku. W spółkach kapitałowych oraz spółce komandytowo-akcyjnej w zamian za udziały wspólnicy otrzymują udziały. Wkłady wspólników są szczegółowo opisywane w umowie spółki.

Kapitał akcyjny w Prostej Spółce Akcyjnej powinien wynosić co najmniej 1 złoty. Jego wysokość nie jest jednak określona w umowie spółki. Co ważne, nie ma obowiązku wniesienia całości wkładów na pokrycie obejmowanych akcji przed złożeniem wniosku o wpis spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, tak jak ma to miejsce w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Termin wniesienia wkładu może określać umowa spółki, uchwała walnego zgromadzenia akcjonariuszy albo zarządu. Wkłady powinny zostać wniesione w całości w ciągu trzech lat od chwili wpisu P.S.A. do rejestru przedsiębiorców. W przypadku wniesienia wkładu przez akcjonariusza w całości zarząd podejmuje niezwłocznie uchwałę stwierdzającą wniesienie w całości wkładu.

Przedmiotem wkładu niepieniężnego na kapitał akcyjny Prostej Spółki Akcyjnej nie może być prawo niezbywalne lub świadczenie pracy bądź usług, natomiast same akcje są obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. Wkładem niepieniężnym na pokrycie akcji może być wszelki wkład mający wartość majątkową, w szczególności świadczenie pracy lub usług. Nowym rozwiązaniem przyjętym przez ustawodawcę jest fakt, iż akcje nie mają wartości nominalnej, nie stanowią części kapitału akcyjnego i są niepodzielne.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Prosta spółka akcyjna plusy

Pytanie do eksperta: Jakie ma prosta spółka akcyjna plusy?

Odpowiedź eksperta: Prosta Spółka Akcyjna ma być nowoczesną spółką niepubliczną dostosowaną do współczesnej gospodarki. Ma ona łączyć ograniczoną odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki z dużą dozą elastyczności, zarówno jeśli chodzi o kształtowanie wzajemnych relacji między wspólnikami, jak i o system zarządzania taką spółką.

Prosta Spółka Akcyjna plusy – najważniejsze założenia:
1. Brak kapitału zakładowego – w PSA funkcjonuje kapitał akcyjny, którego minimalna wysokość to 1 zł.

2. Wkładem może być świadczenie pracy lub usług – wkładem do spółki może być wszelki wkład mający wartość majątkową. Akcjonariusz ma aż 3 lata na pełne wniesienie deklarowanego wkładu pieniężnego.

3. Możliwość rejestracji spółki przez Internet – w P.S.A. istnieje możliwość podejmowania uchwał, przez wszystkie organy, drogą internetową.

4. Dwa modele struktury organów – w pierwszym modelu w spółce funkcjonuje zarząd i zgromadzenie wspólników, czasami rada nadzorcza. W drugim rada dyrektorów i zgromadzenia wspólników. Rada dyrektorów łączy kompetencje zarządu i rady nadzorczej.

5. Łatwa likwidacja spółki – wystarczy dokonanie jednokrotnego ogłoszenia o otwarciu likwidacji, a wierzyciele mają trzy miesiące na zgłoszenie swoich roszczeń względem spółki.

6. Możliwość sądowego orzeczenia o ustąpieniu ze spółki – możliwość wystąpienia przez akcjonariusza do sądu z pozwem o orzeczenie jego ustąpienia ze spółki za spłatą jego wkładów przez pozostałych akcjonariuszy.

7. Członkowie rady dyrektorów nie ponoszą odpowiedzialności – członkowie zarządu odpowiadają za zobowiązania spółki na takich samych zasadach, jak w spółce z o.o. Za zobowiązania te nie ponoszą odpowiedzialności członkowie rady dyrektorów.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Umowy spółki cywilnej

Pytanie do eksperta: W jaki sposób zawierana jest umowa w spółce cywilnej?

Odpowiedź eksperta: Spółka cywilna to podmiot, który nie posiada osobowości prawnej, a jego funkcjonowanie regulują przepisy Kodeksu Cywilnego. Podmiotami prawa w przypadku spółki są jej wspólnicy i to do ich czynności zalicza się między innymi zaciąganie zobowiązań na własny rachunek i odpowiedzialność. Dysponują także majątkiem firmy, który stanowi współwłasność. Do zalet spółki cywilnej wymienia się niskie koszta i czas założenia, a także możliwość połączenia kapitałów wspólników i możliwość korzystania z uproszczonej księgowości.

Najczęściej poruszaną kwestią w przypadku spółki cywilnej jest jej umowa. Dokument zawarty powinien zostać w formie pisemnej oraz zgłoszony dodatkowo do Urzędu Skarbowego. Umowa powinna zawierać podstawowe informacje dotyczące przedsiębiorstwa oraz zasady współpracy pomiędzy wspólnikami. Sama umowa spółki nie ma określonych wzorów ani obligatoryjnych elementów, dlatego wspólnicy mają dowolność w określeniu postanowień takiej umowy. Zgodnie z przepisami kodeksu niezbędne jest jednak, aby dokument wskazywał cel działania spółki, ponieważ po jego osiągnięciu spółka kończy swoją działalność gospodarczą. Sama spółka cywilna nie jest przedsiębiorcą, status taki posiadają natomiast wszyscy wspólnicy spółki cywilnej.

Spółka cywilna uznawana jest za najdogodniejszą formę dla realizowania wspólnych przedsięwzięć gospodarczych o charakterze jednorazowym. Nie wolno jej jednak ograniczać do jednego celu, ma ona bowiem podstawy do prowadzenia przedsiębiorstwa rozumianego jako stała, zorganizowana, prowadzona we wspólnym imieniu i na własny rachunek działalność o charakterze zarobkowym.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Rodzaje spółek

Pytanie do eksperta: Jakie formy działalności mogę prowadzić w Polsce?

Odpowiedź eksperta:Rozpoczęcie działalności gospodarczej zaczyna się w pierwszej kolejności od zawarcia umowy spółki. Na formularzu urzędowym podać należy również formę prawną, jaka będzie prowadzona. Podjęcie decyzji przez przedsiębiorcę nie jest jednak proste, ponieważ każda z form prawnych posiada inne wymagania i regulacje. Każda spółka uregulowana została przez Kodeks Cywilny oraz Kodeks Spółek Handlowych.

Przed założeniem własnego przedsiębiorstwa osoby często zadają sobie pytanie jaka forma prowadzenia działalności jest najkorzystniejsza dla przedsiębiorcy. Biorąc pod uwagę dostępne rodzaje spółek należy w pierwszej kolejności podzielić spółki na ich sposób utworzenia pod względem ekonomicznym. Spółki podzielone są więc na osobowe oraz kapitałowe. Każda forma prawna, którą można prowadzić posiada jednak swoje plusy i minusy. Podczas podejmowania decyzji rozważyć należy wszystkie aspekty prawne, które wpływają na funkcjonowanie działalności gospodarczej. Rodzaje spółek, jakie można prowadzić w Polsce to: spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna.

Wybór odpowiedniej formy prawnej ma niebagatelny wpływ na sposób prowadzonej działalności gospodarczej oraz odpowiedzialność majątkową współwłaścicieli i sposób księgowania. W polskim prawie jasno i precyzyjnie określone zostały rodzaje spółek, ich struktura oraz zasady prowadzenia działalności gospodarczej, co znacznie ułatwia wybór najlepszego dla przedsiębiorcy rodzaju spółki.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA WIRTUALNEGO BIURA więcej

 

Nowe spółki z o.o. k

Pytanie do eksperta: Czy warto jest prowadzić spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością spółkę komandytową i po co zostały połączone te dwie formy prawne?

Odpowiedź eksperta: Spółki z o.o. spółki komandytowe to inaczej podmiot komandytowy, w którym jednym ze wspólników – komplementariuszem jest przedsiębiorstwo z ograniczoną odpowiedzialnością. Obowiązek stosowania pełnej i skomplikowanej nazwy spowodowany jest tym, że przepisy wymagają, aby w nazwie firmy zawarte zostało nazwisko lub nazwa jednego z komplementariuszy. Obecnie coraz częściej przedsiębiorcy decydują się na prowadzenie biznesu w formie spółki z o.o. spółki komandytowej.

Przedsiębiorcy uważają spółkę z o.o. komandytową za korzystną fuzję dwóch rodzajów struktur prawnych, pozwalających na optymalizację podatkową przy odpowiedniej wysokości obrotów. Przedsiębiorstwo może też być dobrym wyborem dla osób, które nie dysponują wystarczającym wkładem finansowym na działalność gospodarczą i nie będą podmiotami prawnymi. Konstrukcja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej polecana jest przedsiębiorcom, którzy planują przedsięwzięcie na dużą skalę.

Podobnie jak każde inne przedsiębiorstwo, tak spółka z o.o. spółka komandytowa również posiada wady. Niekorzystne dla przedsiębiorców może okazać się przechodzenie przez procedury rejestracyjne. Podmiot gospodarczy bowiem musi zostać zarejestrowany dwukrotnie – osobno rejestracje przechodzi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i komandytowa. W tej sytuacji można jednak skorzystać z usługi firm zewnętrznych, które oferują rejestrację spółek w KRS. Wybór odpowiedniej formy prawnej działalności gospodarczej zależy jednak w dużej mierze od przedsiębiorcy i jego indywidualnych oczekiwań oraz wizji. Warto jednak przemyśleć konstrukcję połączonych ze sobą spółek, ponieważ w rezultacie mogą dać duże korzyści.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Założenie spółki 2019

Pytanie do eksperta: Jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością? Z jakimi kosztami należy się liczyć decydując się na rejestrację działalności gospodarczej?

Odpowiedź eksperta: Chcą Państwo prowadzić spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością? Muszą Państwo pamiętać, że trzeba ją wcześniej zarejestrować w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną lub więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym. Wspólnicy jednostki gospodarczej są zobowiązani do świadczeń określonych w umowie, a także nie odpowiadają za zobowiązania spółki.

Aby spółka z o.o. prawnie istniała należy ją zarejestrować w KRS. Wniosek o wpis należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, drukowanymi literami. Dokumenty, na podstawie których dokonuje się wpisu składać należy w oryginałach albo poświadczonych urzędowo odpisach.

Gdy rejestrujemy spółkę tradycyjnie musimy liczyć się z większymi kosztami, spowodowane jest to koniecznością uzyskania aktu notarialnego. Opłata sądowa wynosi wówczas 500 zł. Do niej należy doliczyć jeszcze 100 zł opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W przypadku rejestracji online opłata sądowa wynosi 250 zł, a opłata za ogłoszenie w MSiG nie ulega zmianie. Decydując się na elektroniczną rejestrację oszczędzamy ok. 250 zł, co w początkowym etapie prowadzenia działalności ma ogromne znaczenie.

Wniosek o wpis spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do krajowego Rejestru Sądowego, sąd rejestrowy rozpoznaje nie później niż w terminie 7 dni od daty jego wpływu do sądu.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Czym jest VAT UE?

Pytanie do eksperta: Co to jest podatek VAT UE?

Odpowiedź eksperta: W momencie wejścia Polski do Unii Europejskiej znacznie łatwiejszy stał się jej dostęp do rynków państw członkowskich. W związku z tym coraz większa ilość polskich przedsiębiorców decyduje się na wymianę handlową z zagranicznymi kontrahentami, są to tak zwane transakcje wewnątrzwspólnotowe. Podczas ich stosowania konieczne jest zastosowanie specjalnego rodzaju rozliczania się – VAT-UE. Polega to na rozliczaniu podatku w miejscu, w którym przedsiębiorca posiada siedzibę bądź mieszka.

Podatnicy VAT zobowiązani są do rejestracji VAT-UE przed dokonaniem pierwszej transakcji, która dotyczy wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz nabycia usług, dla których miejscem świadczenia jest państwo nabywcy.

Do rejestracji na potrzeby VAT-UE zobowiązani są także podatnicy korzystający ze zwolnienia ze względu na nieprzekroczenie obrotu w wysokości 200 000 złotych jeżeli wartość transakcji wewnątrzwspólnotowych w danym roku przekroczyła 50 000 złotych, gdy nabywa usługi od kontrahentów, których miejscem świadczenia jest kraj nabywcy, a także w przypadku wewnątrzwspólnotowego świadczenia usług, dla których miejscem rozliczenia podatku jest kraj nabywcy.

W celu zarejestrowania podatnika do VAT-UE konieczne jest uzupełnienie formularza VAT-R i złożenia go do Urzędu Skarbowego. Jeżeli podatnik jest już zarejestrowany na potrzeby podatku VAT wówczas wystarczy zaktualizowanie danego formularza.

W przypadku, gdy podatnik jest zwolniony z podatku VAT, jednak zarejestruje się do VAT-UE nie traci zwolnienia.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Rejestracja spółek z o.o. w Warszawie

Pytanie do eksperta: Interesuje mnie rejestracja spółki z o.o. w Warszawie. W jaki sposób mogę założyć taką spółkę?

Odpowiedź eksperta: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działa w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. W Kodeksie znajdują się również przepisy dotyczące założenia działalności w tej formie. Rejestracja spółki z o.o. może zostać dokonana w sposób tradycyjny lub w sposób uproszczony. Spółka z o.o. może zostać założona przez jedną lub więcej osób nazywanych wspólnikami.

Tradycyjna rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością odbywa się z udziałem notariusza, który tworzy umowę spółki w formie aktu notarialnego. Dokumenty składa się do właściwego Sądu Rejonowego. Proces rejestracji spółki w ten sposób może trwać nawet kilka tygodni.

Uproszczony sposób rejestracji spółki z o.o. odbywa się na stronie udostępnionej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Umowa spółki nie jest tworzona w formie aktu notarialnego, lecz na podstawie wzorów dostępnych na stronie. Przedsiębiorca wprowadza dane zakładanej spółki do odpowiednich wzorów. Dokumenty generowane są automatycznie po zatwierdzeniu przez przedsiębiorcę wypełnionych wzorów. Dokumenty należy podpisać za pomocą profilu zaufanego lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zakładanie spółki w ten sposób trwa maksymalnie 24 godziny od momenty przesłania dokumentów do właściwego Sądu Rejonowego.

Zakładając spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością należy pamiętać o konieczności wyboru numerów PKD, które odpowiadać będą profilowi zakładanej działalności oraz o opłacie kosztów związanych z założeniem działalności, a także o wniesieniu wkładów na pokrycie kapitału zakładowego.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Etapy rejestracji spółki z o.o.

Pytanie do eksperta: Jakie są etapy rejestracji spółki z o.o.?

Odpowiedź eksperta: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest chętnie wybieraną formą do prowadzenia działalności gospodarczej. Założenie tego typu spółki może odbyć się w sposób tradycyjny w urzędzie lub w sposób uproszczony przez Internet. Przedsiębiorcy w Polsce często decydują się na rejestrację spółki z o.o. online, gdyż jest to znacznie korzystniejsza forma rejestracji.

Etapy rejestracji spółki z o.o. online

Pierwszym krokiem do rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez Internet jest założenie konta na platformie, na której dokonana zostanie rejestracja podmiotu. Konto musi posiadać każda osoba, która będzie składać podpis na wniosku o rejestrację spółki. Kolejnym krokiem jest wybór wzorów dokumentów oraz wprowadzenie danych dotyczących zakładanej spółki. Należy wybrać również właściwy sąd rejonowy oraz numery PKD, które odpowiadać będą profilowi działalności. Dokumenty generowane są automatycznie po zaakceptowaniu. Wniosek o rejestrację spółki przesyłany jest po podpisaniu przez wspólników do wybranego sądu. Dokument ten należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub za pomocą profilu zaufanego. Ostatnim krokiem jest opłata wniosku i innych kosztów. Należy również pamiętać o konieczności wniesienia wkładów na pokrycie kapitału zakładowego.

Rejestracja spółki dokonywana jest w maksymalnie 24 godziny od momentu przesłania wniosku do KRS. Opłaty związane z założeniem spółki z o.o. przez Internet są znacznie niższe niż w przypadku tradycyjnej rejestracji takiego podmiotu.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Organy spółki komandytowej

Pytanie do eksperta: Jakie organy występują w spółce komandytowej?

Odpowiedź eksperta: Spółka komandytowa należy do spółek osobowych. Jej funkcjonowanie regulowane jest przez Kodeks Spółek Handlowych. Spółka komandytowa nie posiada osobowości prawnej, ale ma zdolność prawną, dzięki czemu może zaciągać zobowiązania, nabywać prawa rzeczowe, pozywać i być pozywana. Cechą charakterystyczną spółki komandytowej jest występowanie dwóch typów wspólników – komplementariuszy oraz komandytariuszy.

Komplementariusz to wspólnik aktywny, który prowadzi sprawy spółki oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Komplementariusz posiada nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki komandytowej, co oznacza, że odpowiada za zaciągnięte zobowiązania całym swoim majątkiem.

Komandytariusz jest wspólnikiem pasywnym, który nie prowadzi spraw spółki oraz nie reprezentuje jej na zewnątrz. Taki udział w zarządzaniu działalnością spowodował, że komandytariusz posiada ograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki komandytowej. Komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki tylko do określonej w umowie spółki tzw. sumy komandytowej.

Wspólnikami w spółce komandytowej mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, lecz mające zdolność prawną. Ten sam wspólnik nie może być jednocześnie komplementariuszem i komandytariuszem.

Spółka komandytowa powstaje z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. W nazwie spółki powinno być zawarte nazwisko jednego lub wielu komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie “spółka komandytowa” lub “sp. k.”.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Call Now ButtonZadzwoń