Posts tagged: doradztwo księgowe

Zasady prowadzenia karty podatkowej

Pytanie do eksperta: Chcę wybrać opodatkowanie w formie karty podatkowej, ale nie wiem na czym polega ta metoda. Mogę prosić o wyjaśnienie?

Odpowiedź eksperta: Karta podatkowa to jedna z najprostszych form opodatkowania działalności gospodarczej w polskim systemie podatkowym. Przedsiębiorcy, którzy korzystają z karty nie są zobowiązani do prowadzenia księgowości, a kwota podatku nie jest wysoka i nie zależy od wysokości dochodów.

Kartę podatkową poleca się firmom, które nie zatrudniają wielu pracowników. Miesięczną kwotę podatku ustala naczelnik Urzędu Skarbowego. Pod uwagę dla stawki należy wziąć rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, liczbę pracowników oraz mieszkańców miejscowości, w której działalność jest prowadzona. Zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów możliwe jest płacenie podatku dochodowego w postaci karty podatkowej. Uprawnieni są do tego podatnicy, którzy prowadzą działalność usługową lub wytwórczo-usługową, usługową w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami i artykułami nieżywnościowymi, gastronomiczną oraz w zakresie usług transportowych i rozrywkowych.

Działalność podatnika może zostać opodatkowana w formie karty podatkowej pod warunkiem, że nie korzysta on z usług osób niezatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę, nie prowadzi innej pozarolniczej działalności gospodarczej i jeżeli działalność prowadzona jest na terytorium kraju.

Karta podatkowa jest formą znacznie odróżniającą się od pozostałych, ponieważ nie można w jej przypadku ustalić samodzielnie wysokości podatku. Wpływ na nią ma między innymi zarówno przedmiot prowadzonej działalności oraz liczba mieszkańców miejscowości. Z początkiem każdego nowego roku ulec może wciąż zmianie, o czym podatnik jest poinformowany.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Tanie prowadzenie KPiR

Pytanie do eksperta: Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Moje roczne obroty wahają się w granicach kilkuset tysięcy złotych. W jakiej formie powinienem poprowadzić rozliczenia swojego przedsiębiorstwa?

Odpowiedź eksperta: Firmy, których roczne przychody nie przekraczają równowartości 2 mln euro wyrażonej w złotówka uprawnione są do prowadzenia księgowości uproszczonej. Dotyczy to osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich.

Najpopularniejszą formą księgowości uproszczonej jest KPiR czy podatkowa księga przychodów i rozchodów. Jej prowadzenie polega na ujmowaniu wszystkich sprzedaży i zakupu materiałów i towarów, a także wydatków. Zapisy ujmuje się każdorazowo po wykonaniu transakcji przychodowej lub kosztowej.

KPiR zazwyczaj ma formę tabelaryczną. W poszczególnych kolumnach ujmuje się przychody i koszty. Na koniec każdego miesiąca kolumny powinny być zsumowane, gdyż na podstawie otrzymanego wyniku wylicza się zobowiązanie podatkowe.

Prowadzenie KPiR zazwyczaj wiąże się z niewielkimi kosztami, tymczasem przedsiębiorca będzie mógł skoncentrować się na głównej działalności swojej firmy, nie obawiając się o poprawność firmowych rozliczeń, co bez wątpienia pozwoli mu zwiększyć swoje zyski.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Zmiana biura księgowego w trakcie roku

Pytanie do eksperta: Czy zmiana biura księgowego w trakcie roku jest zgodna z prawem?

Odpowiedź eksperta: Najlepszym momentem na zmianę biura rachunkowego jest koniec okresu rozliczeniowego. To bezpieczny czas, który często wykorzystywany jest przez właścicieli firm niezadowolonych ze współpracy z obecnymi księgowymi.

Dobre biuro rachunkowe powinno cechować się chęcią pomocy oraz doradztwa. Nasze biuro rachunkowe doskonale wie o tym, że przedsiębiorcy często są nieświadomi pewnych zagrożeń związanych z zawiłościami podatkowymi, prawnymi i księgowymi. Z tego powodu staramy się umiejętnie wykorzystywać bogatą wiedzę w zakresie przepisów prawa, aby korzystnie wpłynąć na zasoby finansowe oraz sytuację przedsiębiorstwa.

Jak prowadzić księgowość spółki bezpiecznie? Prowadzenie ksiąg rachunkowych wymaga posiadania licencji księgowego. Licencja wydawana jest przez Ministerstwo Finansów. Warto zwrócić uwagę na ten fakt podczas nawiązywania współpracy z biurem księgowym.

Nasze biuro oferuje pomoc jaką jest zmiana biura księgowego w trakcie roku dla wszystkich, którzy nie chcą już powierzać księgowości obecnym specjalistom księgowym.

W ramach współpracy skontaktujemy się z poprzednim biurem rachunkowym oraz przeniesiemy dokumenty do naszego biura. Mowa tutaj m.in. o:
– księgach podatkowych
– rejestrach VAT zakupu i sprzedaży
– fakturach
– wyciągach bankowych
– deklaracjach podatkowych
– dokumentach kadrowo-płacowych

Zainteresowała Państwa usługa zmiana biura księgowego w trakcie roku? Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami, którzy przedstawią ofertę usług dopasowaną do potrzeb Klienta.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Koszty prowadzenia księgowości ryczalt

Pytanie do eksperta: W związku z własną działalnością gospodarczą muszę księgować i płacić podatek w formie ryczałtu – czym w ogóle jest taki rodzaj opodatkowania?

Odpowiedź eksperta: Ryczałt ewidencjonowany to uproszczona forma opodatkowania działalności gospodarczej. Z takiej formy opodatkowania korzystają osoby fizyczne, które prowadzą firmę w formie indywidualnej lub spółki osobowej. Przedsiębiorca nie ma możliwości w tej formie pomniejszania podatku o koszty jego uzyskania. Podatek w formie ryczałtu płaci się od przychodów z działalności gospodarczej, czyli inaczej ze sprzedaży towarów i usług. Wysokość stawki podatku zależeć będzie od rodzaju prowadzonej branży, ale na rok 2019 stawki wynoszą odpowiednio 20%, 17%, 10%, 8,5%, 5,5%, 3% i 2%.

Ponadto, przedsiębiorca oprócz bycia ryczałtowcem, może także płacić podatek VAT – podatki te nie wykluczają się nawzajem. Opłacalność tego typu połączeń zależy jednak od sposobu prowadzonej działalności i wysokości przychodu.

Rozliczanie dochodów na zasadzie ryczałtu to metoda uproszczonej księgowości w postaci ewidencji przychodów. Prowadzona metoda rachunkowości polega na ujmowaniu w ewidencji wyłącznie przychodów, ponieważ w uproszczonej metodzie nie bierze się przy ryczałcie pod uwagę kosztów.

Biura rachunkowe oferują przedsiębiorcom prowadzenie księgowości zarówno w postaci ryczałtu, pełnej księgowości oraz Księgi Przychodów i Rozchodów. Nie da się jednak jednoznacznie określić kwoty, jaką płacić będzie przedsiębiorca za usługę, ponieważ dużo zależy od liczby dokumentów oraz rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. Każdy Klient biura rachunkowego wyceniany jest indywidualnie, dlatego Klient ma gwarancję profesjonalnej i rzetelnej usługi.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Split payment od 1 listopada 2019

Pytanie do eksperta: Kogo dotyczyć będzie obowiązek stosowania metody podzielonej płatności?

Odpowiedź eksperta: Od 2019 roku Minister Finansów wprowadził projekt nowelizacji ustawy o VAT, według których nastąpią zmiany dotyczące rozliczania podatku. Podstawowym celem zmian, jakie wprowadza ustawa jest zastąpienie obecnego rozliczania podatku na mechanizm podzielonej płatności.

Obecnie obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności objęci są podatnicy, którzy dostarczają towary lub usługi objęte odwrotnym obciążeniem. Biorąc pod uwagę ustawę o VAT mowa jest o podatnikach świadczących usługi budowlane, sprzedających wyroby stalowe oraz paliwa, metale szlachetne, a także handlujących nośnikami pamięci, tabletami, telefonami komórkowymi, laptopami, konsolami, złomem, odpadami oraz surowcami wtórnymi.

Obowiązkiem stosowania MPP objęci zostaną również przedsiębiorcy handlujący węglem, częściami samochodowymi oraz akcesoriami i częściami do maszyn i urządzeń elektrycznych. Branże z użyciem tego towaru lub usługi dotychczas identyfikowane były jako generujące największą liczbę nieprawidłowości w VAT.

W zakresie podatku VAT i mechanizmu podzielonej płatności nowelizacja dotyczyć miała także udostępnienia przedsiębiorcom możliwości zapłacenia jednym poleceniem przelewu, za więcej niż jedną fakturę do tego samego kontrahenta. Warunkiem jednak w tej sytuacji było, aby faktury te dotyczyły jednego, zdefiniowanego okresu.

Podatnik, który dokonuje obrotu fakturami opiewającymi na kwoty mniejsze niż 15 tysięcy złotych ma możliwość nadal rozliczania się na zasadach ogólnych. Część transakcji w takiej sytuacji, jeżeli objęte są odwrotnym obciążeniem nie będzie zobowiązana do rozliczania według mechanizmu podzielonej płatności. Nabywca transakcji może więc dobrowolnie zdecydować się na MPP.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

PCC przy krypotowalutach

Pytanie do eksperta: Czy od transakcji z użyciem kryptowalut również pobierany jest podatek?

Odpowiedź eksperta: Dotychczas obrót kryptowalutami opodatkowany był podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z nowym projektem nowelizacji ustawy o PCC od 2020 roku obowiązek ten zostanie jednak zniesiony. Świadczenie płatnik opłacał między innymi od umów sprzedaży oraz zamiany walut wirtualnych, które nałożone zostało w 2018 roku ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Resort Finansów, biorąc pod uwagę przepisy z 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych, podatek nałożony na transakcje z użyciem kryptowalut wynosił 1% wartości każdego nabycia, niezależnie od tego czy podatnik z tego tytułu osiągnął zysk czy stratę. Według Ministra Finansów taki podatek skutkował wystąpieniem sytuacji, w wyniku której kwota podatku mogła w każdej chwili przekroczyć wartość zainwestowanych środków pieniężnych. Zachodzące wciąż zmiany i procesy gospodarcze w kategorii obrotu wirtualnymi walutami powodują powstawanie zjawisk, w ślad za którymi nie nadążają przepisy prawne. Waluty wirtualne to nowoczesna technologia zdecentralizowanej księgi rachunkowej, która ułatwia wzajemną wymianę i stanowi podstawę ponad 600 systemów kryptowalut. W formie drogi elektronicznej waluta może być przekazywana, przechowywana, a także sprzedawana. Dodatkowo specyfika transakcji powoduje, że obydwie jej strony pozostają dla siebie anonimowe, a to skutkuje uniemożliwieniem ustalenia statusu podatkowego zbywcy, stanowiącego okoliczność rozstrzygającą o obciążeniu transakcji podatkiem PCC.

Ministerstwo Finansów dodatkowo podkreśla, że skala zjawiska w zakresie walut wirtualnych jest znikoma, a potwierdzeniem może być mała ilość złożonych deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych. Obecne przepisy ustawy o podatku nie mają odpowiedniego zastosowania co do przedmiotu obrotu wirtualnymi walutami, a więc norma podatkowa nie może odpowiednio obowiązywać.

Pełna księgowość z kolei jest rozbudowanym, precyzyjnym i sformalizowanym systemem ewidencji zdarzeń gospodarczych, służącym do kontroli, analizy i generowania informacji na temat sytuacji firmy w danym momencie. System podwójnego zapisu pozwala na ewidencję każdej złotówki, która przepływa przez firmę.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Formy prowadzenia księgowości

Pytanie do eksperta: Chcę otworzyć własną firmę, ale nie wiem jakie są formy księgowości mogę prowadzić…

Odpowiedź eksperta: Na wszystkich osobach fizycznych oraz prawnych, osiągających dochody ciąży obowiązek rozliczania z podatku dochodowego.

Większość przedsiębiorców stale staje przed dylematem wyboru odpowiedniej metody księgowości – pełnej lub uproszczonej. Wybór nie jest prosty z tego względu, że obydwa sposoby posiadają swoje zalety i wady. Uproszczona księgowość to prosty sposób obliczania podatku. Nie wymaga od przedsiębiorców dokonywania pełnych i skomplikowanych zapisów. Z kolei pełna księgowość oprócz wyliczeń służy również do stworzenia pełnego obrazu finansów przedsiębiorstwa. Mała ewidencja informuje o dochodach oraz wysokości podatku, jaki należy zapłacić. Bardziej skomplikowana metoda natomiast sygnalizuje o wysokości zysku, ale także gdzie dokładnie znajdują się pieniądze firmy.

Główną funkcją uproszczonej księgowości jest obliczanie podatku. Wyróżnia się trzy metody uproszczonej księgowości: kartę podatkową, ryczałt ewidencjonowany oraz książkę przychodów i rozchodów. Zaletą prostego księgowania jest fakt, że metoda ta jest nieskomplikowana i stosunkowo tania. Wadą z kolei uznać można fakt, że przedsiębiorca nie otrzyma pełnego obrazu firmy – co w przypadku dużych przedsiębiorstw może być niezwykle ważne.

Pełna księgowość z kolei jest rozbudowanym, precyzyjnym i sformalizowanym systemem ewidencji zdarzeń gospodarczych, służącym do kontroli, analizy i generowania informacji na temat sytuacji firmy w danym momencie. System podwójnego zapisu pozwala na ewidencję każdej złotówki, która przepływa przez firmę.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Biuro podatkowe Kraków

Pytanie do eksperta: Prowadzę samodzielnie firmę. Zastanawiam się nad współpracą z biurem podatkowym. Czym zająć się może biuro podatkowe w mojej firmie?

Odpowiedź eksperta: Biuro rachunkowe to podmiot gospodarczy, który w imieniu zleceniodawcy świadczy usługi w zakresie rachunkowości, podatków oraz prowadzenia dokumentacji.

Każda działalność gospodarcza, bez znaczenia jakiego rodzaju branże prowadzi zobowiązana jest do odprowadzania podatków do Urzędu Skarbowego oraz składek na ubezpieczenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przedsiębiorca ma więc nałożonych wiele obowiązków, które wypełniać musi rzetelnie i terminowo. Aby wypełnić dokumentację, sporządzić sprawozdania i obliczyć podatek niezbędne jest samodzielne księgowanie lub skorzystanie z usług biura rachunkowego.

Biuro rachunkowe to firma, która zajmuje się księgowaniem dokumentów sprzedażowych i zakupowych oraz przepływem środków finansowych. Zakres działania biura dopasowany zostaje do indywidualnej potrzeby Klienta, po przeprowadzeniu konsultacji. Pomoc eksperta okazuje się być dużą korzyścią, ponieważ umożliwia poprawę wydajności, optymalizację podatkową, redukcję stresu i kosztów, a także stałą analizę pod względem ryzyka finansowego.

Biura rachunkowe zajmują się prowadzeniem księgi rachunkowej lub księgi przychodów i rozchodów, przygotowywaniem odpowiednich dokumentów, rozliczeń i raportów, tworzeniem wniosków, sporządzaniem sprawozdań, reprezentowaniem Klienta w urzędach podatkowych, a także doradztwem z zakresu rachunkowości i podatków.

Eksperci z biura podatkowego wspierają Klientów w prowadzeniu dokumentacji oraz księgowości, a także pilnują terminów dotyczących składania deklaracji i wpłacania należności.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Prowadzenie kadr i płac Warszawa

Pytanie do eksperta: Jednym z obowiązków przedsiębiorcy jest prowadzenie kadr i płac. Co mam rozumieć pod tym pojęciem?

Odpowiedź eksperta: Księgowość bez obsługi kadrowo-płacowej nie istnieje. Obsługa kadrowo-płacowa obejmuje wszelkie prace z zakresu kadr i płac. Zakres ten jest niezwykle szeroki dlatego obowiązki z tego tytułu zazwyczaj przekazywane są księgowym lub biurom rachunkowym.

Do obowiązków z tytułu kadr i płac należą między innymi:
– prowadzenie teczek osobowych pracowników,
– ewidencje chorób i urlopów pracowników,
– sporządzanie umów o pracę zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi pracodawcy,
– prowadzenie ewidencji szkoleń z zakresu BHP,
– sporządzanie skierowań na badania lekarskie,
– pełna obsługa ZUS,
– przygotowywanie świadectw pracy,
– wyliczanie wynagrodzenia, premii i innych dodatków,
– sporządzanie listy płac,
– naliczanie zasiłków i świadczeń zgodnie z Kodeksem Pracy oraz regulaminem danej firmy,
– sporządzanie deklaracji podatkowych,
– wysyłanie informacji o składkach i podatkach dla Klienta oraz urzędów.

Warto podkreślić, że dokumentacja kadrowo-płacowa jest kontrolowana w pierwszej kolejności podczas przebiegu kontroli skarbowej. Z tego względu warto zadbać, aby była ona prowadzona rzetelnie. Ponadto od poprawności tych akt zależą wszelkie zasiłki, renta, emerytura oraz inne świadczenia dla zatrudnionego pracownika.

Profesjonalne usługi kadrowo-płacowe Warszawa to oferta naszej firmy. Zapewniamy najwyższy poziom obsługi dokumentacji pracowniczej. Serdecznie zapraszamy do kontaktu podczas którego omówimy wszelkie szczegóły.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Jak złożyć sprawozdanie finansowe po zmianach?

Pytanie do eksperta: Słyszałem, że sprawozdanie finansowe za rok 2018 należy złożyć w innej formie niż w poprzednich latach. Na czym polegają wprowadzone zmiany?

Odpowiedź eksperta: Od 1 października 2018 roku sprawozdanie finansowe należy składać elektronicznie. Dokument ten należy sporządzić w wymaganym formacie XML i przekazać do urzędu skarbowego online. Do zatwierdzenia sprawozdania wymagany jest kwalifikowany podpis elektroniczny. To odpowiednik tradycyjnego podpisu w wersji elektronicznej pozwalający na zidentyfikowanie osoby, która go składa. Pozostałe kwestie pozostają bez zmian.

Do sprawozdania należy załączyć:
– sprawozdanie z działalności spółki,
– uchwały zatwierdzające dane dokumenty,
– uchwały o podziale zysku,
– sprawozdania biegłego rewidenta.

Samo sprawozdanie z kolei powinno składać się z:
– bilansu,
– rachunku zysków i strat,
– informacji dodatkowej (wprowadzenia do sprawozdania finansowego, przyjęte zasady rachunkowości, objaśnienia do pozycji bilansu, rachunku zysków i strat i inne istotne informacje dla zrozumienia sprawozdania finansowego),
– rachunku przepływów pieniężnych,
– zestawienia zmian w kapitale.

Obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego leży na barkach:
– członków Zarządu w spółkach kapitałowych,
– osoby reprezentującej spółkę w spółce jawnej,
– komplementariuszy w spółce komandytowej i komandytowo-akcyjnej,
– likwidatorów, syndyków bądź zarządców w postępowaniu upadłościowym.

Nasza firma oferuje pomoc w sporządzeniu i złożeniu sprawozdania finansowego. Serdecznie zapraszamy do kontaktu podczas którego przedstawimy szczegóły oraz odpowiemy na wszelkie pytania.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Zadzwoń