Posts tagged: biuro księgowe w Krakowie

Koronawirus a obowiązki pracodawcy

Pytanie do eksperta: Czy koronawirus będzie miał wpływ na dotychczasowe obowiązki pracodawców?

Odpowiedź eksperta: Z pewnością, ponieważ już od początku miesiąca pojawia się coraz więcej wątpliwości odnośnie właściwego funkcjonowania zarówno pracowników, jak i pracowników w obliczu zagrożenia zakażeniem wirusem COVID-19. W związku z licznymi zapytaniami w tym zakresie, chcemy przybliżyć ową kwestię.

11 marca 2020 r. została przez rząd podjęta decyzja odnośnie zamknięcia placówek oświatowych w ramach zapobiegania rozprzestrzenianiu się epidemii. Decyzja ta okazała się „kłopotliwa” dla wielu rodziców, którzy nie mają jak zapewnić swoim dzieciom opieki. Tutaj zatem pojawia się pierwsza ciekawa informacja, gdyż rodzice posiadający dzieci do 8 roku życia, mają możliwość skorzystania z zasiłku opiekuńczego, który nie może trwać dłużej niż 14 dni. Decyzja o skorzystaniu z takiego przywileju, wiążę się z koniecznością przedłożenia odpowiedniego zaświadczenia do kadr firmy.

Prócz powyższego z pewnością do obowiązków pracodawców zaliczyć możemy zapewnienie pracownikom odpowiednich środków dezynfekcji, jak i zapewnienie im bezpieczeństwa, aby nie byli narażeni na zakażenie koronawirusem. Należy stosować się do wszelkich rozporządzeń Ministerstwa Zdrowia, które informują nas na bieżąco odnośnie tego, jakie branże nie mogą prowadzić działalności przez okres tych dwóch tygodni.

Mają Państwo pytania związane z obowiązkami pracodawców w czasie koronawirusa?

Zatem zapraszamy do kontaktu z naszym biurem!

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Sporządzanie sprawozdania przez biuro rachunkowe

Pytanie do eksperta: Kto jest odpowiedzialny za sprawozdanie finansowe?

Odpowiedź eksperta: Za sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego odpowiedzialność ponosi kierownik jednostki oraz osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych. Warto sprecyzować, że kierownikiem jednostki najczęściej jest członek zarządu lub innego organu zarządzającego, a w przypadku gdy jest to organ wieloosobowy to członkowie tego organu. Rachunkowość jednostki obejmuje między innymi prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie sprawozdań finansowych.

Sporządzanie sprawozdania przez biuro rachunkowe nie jest pod żadnym pozorem zabronione, więc kierownik jednostki nie musi robić tego samodzielnie, ale do niego należy przedstawienie sprawozdania właściwym organom w terminie 3 miesięcy od dnia bilansowego.

Składanie wniosku w Krajowym Rejestrze Sądowym niemającego obowiązku postaci elektronicznej:
– uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego,
– uchwała o podziale zysków lub pokryciu straty.

Należy mieć na uwadze, że zarówno sporządzanie sprawozdania przez biuro rachunkowe, jak i obowiązki kierownika jednostki, podlegają odpowiedzialności karnej.

Karze podlega:
– Nieprowadzenie ksiąg rachunkowych lub prowadzenie ich wbrew przepisom.
– Niesporządzenie sprawozdania finansowego lub sporządzenie go niezgodnie z przepisami.

Jeśli sprawozdanie zostało prawidłowo i kompletnie sporządzone oraz w odpowiedniej strukturze elektronicznie to wymaga ono opatrzenia elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP przez wszystkich członków organu kierującego oraz osobę sporządzającą.

Sporządzanie sprawozdania przez biuro rachunkowe to bardzo ważny element podsumowania rocznej sytuacji finansowej firmy i jej ostatecznego wyniku finansowego, który pozwala na planowanie kolejnych przedsięwzięć.

Nasz przedstawiciel dotrze do wybranego sądu na terenie Warszawy i Krakowa.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Jak rozliczyć swój PIT?

Pytanie: Jak wygląda rozliczenie z usługą Twój e-PIT?

Odpowiedź eksperta: Rozliczenie podatku dochodowego za rok 2019 przygotowane przez Urząd Skarbowy online, opiera się na usłudze Twój e-PIT. Wiele podmiotów pyta jak rozliczyć swój PIT, skoro nie można zrobić tego już na podstawie wniosku PIT-WZ. Twój e-PIT zawiera wszystkie funkcjonalności, które zawierał dotychczasowy wniosek PIT-WZ, a nawet dodatkowe uproszczenia. Sposób dostarczenia i przygotowania dokumentu jest możliwy tylko drogą elektroniczną.

Jeśli chodzi o termin składania dokumentu to jest to od 15 lutego do 30 kwietnia. Niezłożenie zeznania do tego terminu powoduje, że deklaracja wygenerowana przez urząd pozostaje niezmienna i zaakceptowana, czyli uznana za złożoną.

Twój e -PIT dotyczy deklaracji PIT-37 i PIT-38, a jego rozliczenie przychodów zaliczanych przez Płatnika/Pracodawcę PIT-11, PIT-R, PIT8C, PIT 40A/11A.

Jeśli chodzi o ulgi i odliczenia to usługa nie uwzględnia:
– ulgi z tytułu użytkowania Internetu,
– ulgi na badania i rozwój,
– darowizn na cele pożytku publicznego oraz kultu religijnego,
– obliczeń na emeryturę – IKZE.

Powyższe ulgi trzeba uzupełnić, wpisując kwotę odliczenia.

Na pytanie jak rozliczyć swój PIT, samodzielnie czy z małżonkiem, odpowiedź jest jedna, a mianowicie, że każdy z tych sposobów jest poprawny. Twój e-PIT uwzględnia wszystkie przysługujące podatnikom koszty uzyskania przychodów. W przypadku 1% na OPP, następuje automatyczne dokonanie tej czynności, jeśli podmiot chce zrezygnować z darowizny, to samodzielnie musi zmodyfikować swój PIT.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Przygotowanie sprawozdania finansowego za poprzedni rok

Pytanie: Co powinno zawierać sprawozdanie finansowe?

Odpowiedź eksperta: Najważniejszy raport jednostki gospodarczej, sporządzany na koniec każdego roku obrotowego przedsiębiorstwa, mający na celu zamknięcie ksiąg rachunkowych to sprawozdanie finansowe. Dokument ten sporządzany musi być przez każdą jednostkę prowadzącą pełną księgowość. Sprawozdanie finansowe ma ściśle określoną formę, musi być wypełnione starannie i rzetelnie, aby adresat mógł odczytać z niego niezbędne informacje.

Przygotowanie sprawozdania finansowego za poprzedni rok wygląda następująco:
1. Wprowadzenie, które zawiera:
– nazwę, siedzibę firmy, przedmiot działalności,
– okres objęty sprawozdaniem finansowym,
– dane łączne – zawarte w sprawozdaniu,
– założenie kontynuowania działalności gospodarczej,
– omówienie przyjętych zasad rachunkowości firmy.

2. Bilans, który zawiera:
– Aktywa: wartości niematerialne i prawne należące do firmy, rzeczowe aktywa trwałe (środki trwałe).
– Inwestycje długoterminowe: aktywa finansowe, nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę.
– Rozliczenia międzyokresowe: aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, koszty trwających prac.
– Zapasy: materiały nabyte, w celu wykorzystania, wyroby, usługi zdatne na sprzedaż, półprodukty, zaliczki na towary.
– Należności krótkoterminowe: pożyczki udzielone przez jednostkę, zaliczki kontrahentów.
– Pasywa: kapitał, udziały własne, zysk lub strata, odpisy z zysku.

3. Rachunek zysków i strat – zestawienie przychodów i kosztów jednostki.

4. Przegląd ekonomiczny firmy – określenie sytuacji ekonomicznej firmy.

5. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego – złożenie odpowiednich podpisów oraz doręczenie do właściwego organu.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Obsługa prawno – księgowa spółki

Pytanie: Chcę skorzystać z obsługi prawno-księgowej dla mojej firmy – czym dokładnie zajmie się specjalista?

Odpowiedź eksperta: Prowadzenie działalności gospodarczej to duża odpowiedzialność dla przedsiębiorców. Wdrażanie niektórych procedur i działań wymaga wiedzy, doświadczenia oraz znajomości prawa. W tym celu przedsiębiorca może zdecydować się na usługę ekspertów, którzy zajmują się prowadzeniem spraw prawnych i księgowych firm.

Stała obsługa prawna to dla przedsiębiorcy duża korzyść. Właściciel podmiotu gospodarczego otrzymuje dla swojej firmy profesjonalną poradę w istotnych kwestiach. Kancelarie zajmujące się obsługą przedsiębiorstw udzielają kompleksowych i profesjonalnych porad zarówno w zakresie prawa, jak i podatków, dzięki czemu opinia dopasowywana jest indywidualnie do problemu.

W ramach świadczonej pomocy prawnej przedsiębiorca otrzymać może czynności takie, jak:
– formułowanie i opiniowanie umów,
– udzielanie porad w zakresie prawa spółek handlowych, prawa pracy oraz prawa cywilnego i podatkowego,
– przygotowywanie projektów wszelkich dokumentów – uchwał wspólników, protokołów zgromadzeń, uchwał zarządu i rady nadzorczej, wezwania na posiedzenia i zgromadzenia,
– reprezentowanie Klienta w postępowaniach sądowych,
– doradztwo.

Dodatkowa usługa w postaci obsługi księgowej pozwala firmie skupić się na prowadzeniu w odpowiedni, profesjonalny sposób działalności gospodarczej. Przedsiębiorca w tym czasie, gdy eksperci zajmują się księgowością przejmuje ważniejsze zadania, które znacznie wpływają na efektywność i rozwój biznesu. Połączenie obsługi prawno – księgowej to otrzymanie gwarancji, że wszelkie działania, rozliczenia i płatności prowadzone są w sposób bezpieczny i zgodny z prawem.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Sukcesja podatkowa

Pytanie: Jak wygląda sukcesja podatkowa przedsiębiorstwa w spadku?

Odpowiedź eksperta: Nowa regulacja w przepisach uwzględnia szansę na płynną i bezpieczną sukcesję w przypadku otrzymania przedsiębiorstwa w spadku.

Na mocy obowiązujących obecnie przepisów możliwe jest kontynuowanie działalności gospodarczej osoby fizycznej przez inna osobę fizyczną będącą jej następcą prawnym.

W przypadku śmierci przedsiębiorcy istnieje możliwość ustanowienia zarządu sukcesyjnego. Jeżeli przedsiębiorca za życia nie zgłosił zarządcy do CEIDG zarządcy sukcesyjnego, jego następcy prawni mogą to uczynić.

Uprawnienia powyżej umieszczone przysługują:
– małżonkowi przedsiębiorcy, jeśli ma udziały w przedsiębiorstwie w spadku,
– spadkobiercy, który przyjął spadek,
– zapisobiorcy windykacyjnemu, który przyjął zapis, o ile oczywiście przedsiębiorstwo jest objęte tym zapisem w testamencie.

Czynność powołania zarządcy, powinna przybrać formę aktu notarialnego.

W okresie zarządu sukcesyjnego przedsiębiorstwo w spadku jest jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej.

Zobowiązanie podatkowe przedsiębiorstwa w spadku dotyczy okresu od otwarcia spadku od dnia wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego albo uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego.

W sytuacji, gdy przedsiębiorstwo w spadku osiąga przychody z działalności gospodarczej pozarolniczej, może opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w dwóch formach:
– ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
– karty podatkowej

Z kolei w przypadku przychodów tytułem zawartych umów: najmu, wynajmu, dzierżawy, poddzierżawy, może opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Od czego zacząć zmianę biura rachunkowego?

Pytanie: Od czego zacząć zmianę biura rachunkowego?

Odpowiedź eksperta: Początkowe etapy wejścia na rynek ze swoją firmą często wywołują spore zamieszanie w życiu nowych przedsiębiorców. Ogrom załatwień oraz formalności sprawia, że niektóre podejmowane decyzje są przypadkowe oraz mają różne skutki. Jedną z takich decyzji jest przypadkowy wybór biura rachunkowego na etapie wprowadzenia firmy na rynek. Niewłaściwa decyzja sprawia, że po jakimś czasie przedsiębiorca zaczyna zauważać:
– błędy w księgowaniach,
– nieterminowe wypełnienie obowiązków księgowych,
– zaległości księgowe i podatkowe,
– wciąż pojawiające się listy obligujące do złożenia wyjaśnień w urzędach.

W takiej sytuacji jedynym rozwiązaniem jest zmiana biura rachunkowego oraz nawiązanie współpracy ze specjalistami posiadającymi doświadczenie oraz bogatą wiedzę z zakresu obowiązujących przepisów związanych z prowadzeniem księgowości.

Od czego zacząć zmianę biura rachunkowego? Istotną informacją jest to, że właściciele firm zobowiązani są do „zachowania ciągłości”. Oznacza to, że zmiana biura rachunkowego obliguje do natychmiastowego przekazania dokumentacji w ręce specjalistów biura rachunkowego.

Zmiana biura rachunkowego:
1. Nawiązanie współpracy z nowym biurem, które przejmie obowiązki księgowe.
2. Wypowiedzenie dotychczasowej umowy z biurem rachunkowym.
3. Przejęcie pełnej dokumentacji księgowej i podatkowej firmy.
4. Aktualizacja danych nowego biura we właściwych urzędach.

Nasze biuro rachunkowe oferuje darmową pomoc w zakresie zmiany biura rachunkowego. Wymogiem jest nawiązanie współpracy ze specjalistami naszego biura. W naszym biurze indywidualna wycena oraz profesjonalne prowadzenie księgowości.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Księgowość uproszczona a pełna

Pytanie: Która księgowość jest lepsza – uproszczona czy pełna?

Odpowiedź eksperta: Dylemat, z jakim spotykają się przedsiębiorcy przy zakładaniu przedsiębiorstwa najczęściej dotyczy tego, jakim sposobem ich firma księgować będzie wydatki w przedsiębiorstwie. Zarówno pełna jak i uproszczona metoda ewidencji posiada swoje wady oraz zalety. Wybór optymalnego sposobu rozliczania działalności sprawia problem, ponieważ przedsiębiorcy mają wiele dostępnych rozwiązań oraz czasami nie wiedzą z jakich opcji mogą skorzystać.

Jeżeli u przedsiębiorcy nie powstanie obowiązek lub nie zdecyduje się dobrowolnie na prowadzenie ksiąg rachunkowych, to zobowiązany zostanie do prowadzenia ewidencji operacji gospodarczych w sposób uproszczony. Mała księgowość polega więc na prowadzeniu rozliczeń w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów, ewidencję ryczałtu lub kartę podatkową.

Alternatywą metodą księgowania jest pełna księgowość. Jej sposób ewidencji opiera się na prowadzeniu ksiąg handlowych, które pozwalają na wyliczenie zobowiązań podatkowych oraz dają pełny obraz finansów przedsiębiorstwa. Głównym celem ksiąg jest kontrola zdarzeń gospodarczych jakie zachodzą w firmie. Do zaksięgowania każdej transakcji niezbędne jest zastosowanie podwójnego zapisu. W skład pełnej księgowości wchodzą także zadania takie jak ocena stanu aktywów i pasywów, przygotowanie sprawozdań finansowych, szacowanie wyniku finansowego oraz gromadzenie dowodów księgowych. Główną zaletą pełnej księgowości jest fakt, że przedsiębiorca otrzymuje pełny i dokładny obraz finansowy przedsiębiorstwa. Uproszczona księgowość z kolei stanowi dużą oszczędność oraz możliwość skorzystania z dedykowanych programów do księgowości.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Rachunek zysków i stat

Pytanie do eksperta: Przy sprawozdaniu finansowym spotkałem się z pojęciem rachunku zysków i strat, ale nie wiem czym jest?

Odpowiedź eksperta: Rachunek zysków i strat zwany inaczej rachunkiem wyników należy do jednego z podstawowych i obligatoryjnych elementów sprawozdania finansowego. Część ewidencji ma na celu poinformowanie przedsiębiorcy o efektywności poszczególnych rodzajów działalności oraz jak wygląda ogólny wynik finansowy przedsiębiorstwa. Rachunek podsumowuje przychody i koszty przedsiębiorstwa, a także ukazuje jego zdolność do generowania zysków i samofinansowania.

Sama informacja dotycząca wysokości zysku lub straty nie jest wystarczająca do pełnej analizy finansowej przedsiębiorstwa. Pełny obraz daje analiza poszczególnych pozycji rachunku zysków i strat, która dodatkowo pozwala ocenić jaki rodzaj działalności przynosi zysk i jak należy go nadal rozwijać. Biorąc pod uwagę ustawę o rachunkowości określić można dwa warianty rachunku zysków i strat: wariant porównawczy oraz kalkulacyjny. W obu wariantów sporządza się go za pomocą metody drobinkowej charakteryzującej się tym, że od każdego rodzaju przychodu odjąć należy koszt tego samego typu.

Najważniejszą zasadą stosowaną w sporządzaniu rachunku zysków i strat jest zasada współmierności kosztów i przychodów. Według tej normy w danym okresie na wynik finansowy wpływać mają zrealizowane w tym okresie przychody i nieodzowne dla ich uzyskania koszty. Wszelkie koszty nie związane z przychodami nie powinny więc zostać ujęte w rachunku wyników.

Druga, również ważna zasada to tak zwana zasada memoriału. Według niej w sprawozdaniu finansowym ująć należy wszystkie operacje gospodarcze dotyczące danego roku, niezależnie od tego czy zostały one wcześniej opłacone czy nie.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Zakończenie współpracy z biurem rachunkowym

Pytanie do eksperta: Na czym polega bezpieczne zakończenie współpracy z biurem rachunkowym?

Odpowiedź eksperta: Przedsiębiorcy decydują się na współpracę z biurem rachunkowym celu powierzenia księgowości w ręce osób, które posiadają w tym temacie wiedzę oraz doświadczenie. Uważają, że przekazanie spraw księgowych specjalistom odciąży ich od wielu obowiązków oraz pozwoli skoncentrować swoją uwagę na rozwoju działalności.

Czy zawsze tak jest? Zdarza się, że podpisanie umowy z biurem nie jest poprzedzone odpowiednią analizą doświadczenia, umiejętności specjalistów zatrudnionych w danym biurze. Skutkiem tego działania są pojawiające się po jakimś czasie zaległości księgowe i podatkowe oraz wezwania do uregulowania zaległych należności i zobowiązań.

Nieterminowe wywiązywanie się z obowiązków księgowych znacząco zagraża bezpieczeństwu podmiotu oraz wpływa na postrzeganie firmy przez odbiorców zewnętrznych (np. inwestorów).

W takiej sytuacji zakończenie współpracy z biurem rachunkowym okazuje się niezbędne. Decydując się na to rozwiązanie warto jednak wcześniej nawiązać współpracę z profesjonalnym biurem rachunkowym w celu zachowania ciągłości – zgodnie z zasadami rachunkowości.

Nasze biuro rachunkowe oferuje darmową pomoc w zakresie przeprowadzenia procedury zmiany biura rachunkowego:
– zakończenie współpracy z poprzednim biurem
– przeniesienie dokumentów do naszej siedziby
– zaktualizowanie informacji w urzędach
– świadczenie solidnych usług księgowych

Zapewniamy, że cennik za usługi księgowe świadczone przez nasze biuro rachunkowe jest elastyczny – uzależniony od ilości przedstawionych w danym miesiącu dokumentów.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Zadzwoń